Kategorie: Grody, zamki, fortece

MIASTA MAURJÓW

W następnych stuleciach, kiedy władzę nad królestwem Magadha objęli Maurjowie, ze słynnym Czandraguptą — założycie­lem dynastii (panował w ostatniej ćwierci IV w. p.n.e.) i jeszcze słynniejszym jego wnukiem — Asioką (3 i 2 ćwierć III w. p.n.e.), który, według legend, zbudować miał (w ciągu jednej nocy) 84 000 wspaniałych śwdątyń buddyjskich, stolicą zostało miasto Pataliputra (w pobliżu dzisiejszej Patny, w stanie Bihar). Dziś stolica Asioki znana jest głównie z opisów, podziwiających zwła­szcza pałac królewski. Obwarowania miasta, kreślące figurę pro­stokąta o bokach w przybliżeniu 1,4X1,5 km, miały podobno 64 bramy oraz 580 baszt obronnych i zarazem obserwacyjnych. Tak przynajmniej mówią zachowane opisy. W toku prac archeo­logicznych odsłonięto natomiast’ fragmenty obwarowań, które składały się m.in. z drewnianego częstokołu o skomplikowanej konstrukcji, z grubych do 50—60 cm bali.

Witaj na moim blogu 🙂 Jestem szalona dekoratorką wnętrz, architektura wnętrz to moja pasja, bloga prowadzę, aby podzielić się z Wami moimi pomysłami. Zapraszam do aktywnego komentowania i śledzenia bloga na bieżąco!

PO UPADKU MAURJÓW

Po upadku imperium Maurjów jego północno-zachodnie rejony (Gandhara) zajęte zostały przez hellenistyczne państwo baktryj- skie w II w. p.n.e. W pierwszych wiekach nowej ery na terenach tych ukształtowało się silne królestwo Kuszanów przybyszów z Azji Środkowej. Budownictwo z tych czasów, w tym także obronne, na ogół zachowało jednak wiele cech indyjskich, wy­kształconych w poprzednich okresach. Dla zamknięcia podrozdziału o starożytnej architekturze obron­nej Półwyspu Indyjskiego warto poświęcić kilka zdań miejsco­wości Taksila. Wykopaliska archeologiczne odsłoniły tu kolejno istniejące po sobie trzy osiedla typu miejskiego, silnie ufortyfiko­wane. Najwcześniejsze z nich założyli (na pozostałościach pier­wotnego miasta indyjskiego) Persowie, którzy wtargnęli na ob­szar Gandhary w VI w. p.n.e. 

Witaj na moim blogu 🙂 Jestem szalona dekoratorką wnętrz, architektura wnętrz to moja pasja, bloga prowadzę, aby podzielić się z Wami moimi pomysłami. Zapraszam do aktywnego komentowania i śledzenia bloga na bieżąco!

MIASTO BEZ CYTADELI

Gandhara, to perskie miasto nie miało w przeciwieństwie do opisanych miast indyjskich cytadeli, nie zdobiły go też charakterystyczne świątynie — stupy, czajtie czy wihary. Jego mury obronne zbudowane były częściowo z cegły mułowej, częściowo zaś stanowiły wał z ubitej gliny, umocniony drewnianymi balami. Gdy baktryjscy Grecy zawładnęli Taksilą, założyli na jej miej­scu (miasto było wielokrotnie niszczone i na nowo budowane) własne miasto — Sirkap. Regularny czworobok miejskiego obsza­ru otoczyli długim na około 5,5 km murem obronnym, którego grubość wahała się od 4,5 do 6,5 m, wysokość natomiast sięgała 6—9 ml Mur ten wzmacniały wysokie baszty, jedyna zaś brama obwarowana została tak silnie, że właściwie stanowiła jakby osobną niewielką twierdzę.

Witaj na moim blogu 🙂 Jestem szalona dekoratorką wnętrz, architektura wnętrz to moja pasja, bloga prowadzę, aby podzielić się z Wami moimi pomysłami. Zapraszam do aktywnego komentowania i śledzenia bloga na bieżąco!

UMOCNIENIA MIEJSKIE

Trzecia wreszcie faza umocnień miejskich na terenie dawnej indyjskiej Taksili dotyczy już początków nowej ery, przynależ­ności do rozległego państwa Kuszanów, obejmującego, prócz pół­nocnej części subkc-ntynentu indyjskiego (pp górny bieg Gange­su), także tereny wcześniejszego państwa grecko-baktryjskiego, część Iranu i znaczne połacie Azji Środkowej. Powstałe na rui­nach Taksili kuszańskie miasto Sirsukh, zajmujące prostokąt o bokach 1,3X1 km, otaczały mury kamienne, o szerokości około 6 m. Olbrzymie połacie Chin zaludnione były już od czasów wczes­nego paleolitu. W III tysiącleciu p.n.e. istniało tu już rolnictwo. Jego rozwojowi sprzyjały żyzne- gleby lessowe wzdłuż wielkich rzek  Huang-ho i Jangcy. Formacje państwowe pojawiły się jednak później niż w Międzyrzeczu, nad Nilem czy w dolinie In­dusu.

Witaj na moim blogu 🙂 Jestem szalona dekoratorką wnętrz, architektura wnętrz to moja pasja, bloga prowadzę, aby podzielić się z Wami moimi pomysłami. Zapraszam do aktywnego komentowania i śledzenia bloga na bieżąco!